přihlásit

PODMÍNKY SLUŽBY EDUWIN

 1. Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese www.eduwin.cz (dále jen „Služba“) je společnost EDUWIN s.r.o., IČ: 06615180, se sídlem v Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285527 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen „Podmínky“) s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen „Uživatel“). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby.
 3. Službu je možné v omezeném rozsahu užívat po registraci (dále „Registrace“). Na základě Registrace je Uživateli bezprostředně zřízen uživatelský účet. Registraci do Služby je možné provést s využitím vlastní e-mailové adresy, přičemž je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při registraci je uživatel povinen udržovat aktuální.
 4. Přístup k funkcím Služby, zejména v podobě možnosti studovat certifikované kurzy, je podmíněn zaplacením služby dle platného ceníku. Platba probíhá převodem na účet nebo platební kartou. Po zaplacení zvolené částky získá uživatel interní platidlo „edubody“ v množství podle deklarovaného kurzu, a tyto edubody může využít na nákup certifikovaných kurzů v rámci služby.
 5. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to písemně na adrese Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy eduwin@eduwin.cz. Provozovatel zruší uživatelský účet do 10 pracovních dnů po doručení žádosti o zrušení. Zrušení účtu je bez poplatku. Vracení edubodů: Edubody získané absolvováním kurzů označených visačkou SBÍRÁNÍ EDUBODů se při zrušení účtu uživateli v peněžní hodnotě nevyplácí. Edubody získané nákupem (tj. platbou kartou nebo převodem z účtu) budou na písemnou žádost Uživatele vráceny v odpovídající peněžní hodnotě. Z aktuálního stavu edubodů při rušení účtu se odečte 300 edubodů jako administrativní poplatek, zbylé edubody budou vráceny do 14 dnů převodem na účet Uživatele.
 6. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.
 7. Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů, tedy je správcem těchto údajů. Poskytovatel prohlašuje, že s osobními údaji Uživatele nakládá korektně, transparentně a v souladu s právním řádem (nařízení EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

  Poskytovatel zpracovává o Uživateli zejména následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení,
  2. e-mailová adresa,
  3. údaje o zaměstnavateli (je li uživateli učet zpřístupněn na žádost zaměstnavatele),
  4. adresa zaměstnavatele (je li uživateli učet zpřístupněn na žádost zaměstnavatele),
  5. otisk (hash) hesla,
  6. akademický titul,
  7. údaje o přihlášení k portálu Služby,
  8. údaje o aktivitě Uživatele na portálu Služby (úspěšnost v testech, absolvované kurzy atp.),
  9. informace o využívání jiných produktů Poskytovatele.

  Tyto údaje zpracovává Poskytovatel primárně za účelem poskytování Služby, tedy zejména zajištění přístupu Uživatele ke vzdělávacímu obsahu Služby.

 8. Poskytovatel osobní údaje Uživatele poskytuje 3. osobám za následujících podmínek:
  1. Uživatel prostřednictvím Poskytovatele uzavře dílčí smlouvu s 3. osobou (dále jen „zadavatelem“), kdy pro splnění této dílčí smlouvy jsou Poskytovatelem osobní údaje o Uživateli předány Zadavateli.
  2. Poskytovatel jakožto správce pověří částí svých činností Zadavatele, který vystupuje jako zpracovatel osobních údajů,
 9. Funkce Služby jsou Uživateli zpřístupňovány on-line prostřednictvím rozhraní Služby. Využívání Služby vyžaduje připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění Kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Edge, Chrome, Firefox) s povoleným JavaScriptem.
 10. Provozovatel neručí za správnost a úplnost rad a jiných informací, které jsou součástí vzdělávacího obsahu poskytovaného službou. Za správnost rad a informací ručí lektoři jednotlivých kurzů a prezentací.
 11. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.eduwin.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv.
 12. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování.
 14. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů České republiky zablokovat Uživateli bez jakékoliv náhrady přístup ke Službě nebo zrušit jeho uživatelský účet.
 15. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.
 16. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky.
 17. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 18. Provozovatel plní bez vad, přičemž plnění má vady, jestliže je plněno v rozporu s obsahem těchto podmínek
 19. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna písemně u Provozovatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 pracovních dní) od zjištění vady Uživatelem, jinak právo na odstranění takové vady zaniká.
 20. Provozovatel se zavazuje vytknuté vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dní od doručení písemného oznámení o výskytu vady.
 21. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy eduwin@eduwin.cz. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti.
 22. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz.
 23. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
 24. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.eduwin.cz/.
 25. Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: eduwin@eduwin.cz.
 26. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 31. 5. 2018.