přihlásit

Podmínky poskytování služby www.eduwin.cz pro firemní uživatele

 1. Poskytovatelem internetové služby dostupné na adrese www.eduwin.cz (dále jen „Služba“) je společnost EDUWIN s.r.o., IČ: 06615180, se sídlem v Náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285527 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem Služby a firemními uživateli (dále jen „Podmínky“) s tím, že firemním uživatelem se rozumí každá právnická osoba, která Službu užívá (dále jen „Firma - uživatel“). Každá Firma-uživatel je povinna se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Firma-uživatel jakýmkoliv užíváním Služby.
 3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Firmě-uživateli Službu a Firma-uživatel se zavazuje za poskytnuté Služby zaplatit poskytovateli cenu ve výši, která byla písemně sjednána mezi Poskytovatelem a Firmou-uživatelem. Rozsah Služby a délka poskytování jsou specifikovány buď v objednávce vystavené Firmou-uživatelem, nebo ve Smlouvě o poskytování služby uzavřené mezi oběma stranami.
 4. Firma-uživatel je pro přípravu služby povinna poskytovat součinnost a předat údaje nutné k nastavení Služby v písemně dohodnutém termínu. Údaje nutné k nastavení Služby zahrnují informace a podklady nutné k vytvoření databází uživatelů Služby, k realizaci nutných programových zásahů do systému Služby, k úpravě uživatelského prostředí Služby, popřípadě další údaje, na kterých se obě strany dohodnou. Pro případ, že Firma-uživatel neposkytne veškeré a úplné podklady a informace, nenese Poskytovatel odpovědnost za nedodržení termínu zahájení poskytování Služby. Poskytovatel rovněž neodpovídá za zpoždění zahájení poskytování Služby způsobené změnou požadavků Objednatele na uspořádání uživatelských databází nebo funkcí systému učiněných po termínu odevzdání podkladů.
 5. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s jemu známými zájmy objednavatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby způsobem, v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě.
 6. Poskytovatel se zavazuje zajistit zabezpečení vzdělávacího obsahu před odcizením třetí stranou. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené odcizením vzdělávacího obsahu v případech, kdy ho umožnilo jednání Firmy-uživatele a Uživatelů (např. poskytnutím přihlašovacích údajů třetí straně apod.)
 7. Firma-uživatel se zavazuje poskytovat po dobu trvání této Smlouvy poskytovateli nezbytnou součinnost pro poskytování Služby na základě této smlouvy. Firma-uživatel bude využívat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Firma-uživatel se nebude pokoušet narušit stabilitu, chod a funkčnost Služby.
 8. Za vzdělávací obsah, který objednatel umístí do webového portálu Služby, odpovídá Firma-uživatel a zavazuje se k tomu, že tento obsah bude v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR. Poskytovatel je oprávněn vzdělávací obsah umístěný na portálu upravovat pouze se souhlasem Firmy-uživatele, nebo pokud vzdělávací obsah nebude v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, nebo pokud by tento obsah poškodil dobré jméno Poskytovatele.
 9. Osoby určené Firmou-uživatelem mohou využívat veřejně přístupné funkce Služby (např. kurzy vložené na portál EDUWIN Poskytovatelem) za podmínek specifikovaných v sekci Podmínky užívání pro uživatele na stránkách www.eduwin.cz.
 10. Služba je pro Uživatele přístupná 24 hodin denně, výjimku představují případné krátké odstávky systému nutné pro jeho údržbu nebo pro jeho upgrade (celkově maximálně 2 dny/měsíc). O plánované odstávce Služby delší než 24h je Poskytovatel povinen Firmu-uživatele informovat nejpozději 2 pracovní dny předem. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neúmyslné výpadky provozu Služby, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění obnovení plného provozu Služby.
 11. Firma-uživatel i Poskytovatel jsou srozuměny s tím, že všechny skutečnosti, údaje a informace týkající se druhé strany získané jakýmkoliv způsobem během přípravy nebo poskytování Služby, jsou informacemi důvěrnými a strany jsou povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost. Každá ze stran odpovídá za způsobenou škodu druhé straně pro případ porušení této povinnosti.
 12. Funkce Služby vyhrazené pro Firmy-uživatele mohou využívat osoby určené Firmou-uživatelem, jejich počet je přitom určen písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Firmou-uživatelem.
 13. Osoby určené Firmou-uživatelem mohou v rámci Služby studovat vzdělávací obsah vložený Firmou-uživatelem. Osoby, kterým Poskytovatel přidělí manažerská práva, mohou využívat sekce na sledování studia uživatelů. Osoby, kterým Poskytovatel přidělí administrátorská práva, mohou využívat sekce pro vkládání a administraci vzdělávacího obsahu.
 14. Osoby určené Firmou-uživatelem jsou povinni Službu užívat v souladu s pokyny poskytnutými Poskytovatelem Služby, tyto pokyny budou mít formu návodu k užívání.
 15. Osoby určené Firmou-uživatelem jsou povinni chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), prostřednictvím kterých provádí autorizaci přístupu do Služby. Přístupové údaje Uživatele nesmí být použity jinou osobami než osobami určenými Firmou-uživatelem.
 16. Firma-uživatel se zavazuje informovat a poučit osoby určené Firmou-uživatelem o obsahu těchto podmínek a kontrolovat dodržování práv a povinností v nich stanovených. Za porušení podmínek osobami určenými Firmou-uživatelem přebírá odpovědnost Firma-uživatel.
 17. V případě prodlení Poskytovatele s řádným poskytováním Služby je Firma-uživatel oprávněna po Poskytovateli požadovat zaplacení pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny, a to za každý započatý den prodlení.
 18. V případě prodlení Firmy-uživatele se zaplacením faktury je Poskytovatel oprávněn po Firmě-uživateli požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení.
 19. Poskytovatel je oprávněn přestat poskytovat Službu Objednateli pro případ, že ze strany Firmy-uživatele dojde k porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek, zejména v důsledku prodlení Firmy-uživatele s úhradou splatných faktur či poskytnutí přístupových údajů třetím osobám apod.
 20. Poskytovatel plní bez vad, přičemž plnění má vady, jestliže je plněno v rozporu s objednanými funkcemi Služby, s obsahem těchto podmínek nebo se Smlouvou o poskytnutí Služby sjednanou mezi Poskytovatelem a Firmou-uživatelem.
 21. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna písemně u Poskytovatele Služby bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 pracovních dní) od zjištění vady Firmou-uživatelem, jinak právo na odstranění takové vady zaniká.
 22. Poskytovatel se zavazuje vytknuté vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dní od doručení písemného oznámení o výskytu vady. V případě, že poskytovatel v této lhůtě vady neodstraní, bude Firmě-uživateli poskytnuta přiměřená sleva z ceny Služby/za den, a to dle rozsahu a charakteru vady za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
 23. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, které byly způsobeny chybnou či nedostatečnou součinností Firmy-uživatele, např. předáním vadných podkladů apod.
 24. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného či jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
 25. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody, které Firmě-uživateli vznikly v souvislosti využíváním Služby za jiným účelem, než ke kterému je určena, nebo v souvislosti s využíváním Služby v rozporu s pokyny Poskytovatele.
 26. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Firmy-uživatele a osob určených Firmou-uživatelem v souladu s platnými právními předpisy.
 27. Poskytovatel shromažďuje a využívá osobní údaje Firmy-uživatele a osob určených Firmou-uživatelem pouze za účelem přípravy Služby ke spuštění, za účelem poskytování Služby a za účelem provozování činností souvisejících s poskytováním Služby. Třetím stranám může poskytovatel poskytnout osobní údaje Firmy-uživatele a osob určených Firmou-uživatelem pouze za jejich výslovného souhlasu, a to vždy pouze za účelem poskytnutí benefitů dodávaných třetí stranou.
 28. Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického vývoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl všechna možná, toho času známá opatření, aby osobní údaje uživatelů zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 29. Firma-uživatel a osoby určené Firmou-uživatelem berou na vědomí, že poskytovatel je oprávněn shromažďovat a analyzovat osobní údaje a údaje o využívání Služby pro statistické účely. Poskytovatel je oprávněn souhrnné anonymizované výsledky statistických analýz využít při své marketingové činnosti a pro další rozvíjení a prezentování svého know-how v oblasti vzdělávání.
 30. Firmy-uživatelé jsou oprávněny do své firemní sekce umístit link/y na neomezeně přístupná veřejná videa z portálu Youtube, nejedná-li se o videa s obsahem chráněným právy třetích osob (např. licence). Videa se Firmě-uživateli následně pomocí technologie iFrame zobrazí v portálu Eduwin. Firma-uživatel musí tato videa vždy ponechat v nezměněné podobě. Firma-uživatel tato videa nesmí užívat ke komerčním účelům. Firma-uživatel samotná nese případná právní rizika a důsledky, které by mohly užitím těchto videí vzniknout. V případě, že je Firma-uživatel vyzvána k odstranění videa Poskytovatelem nebo autorem videa, je povinna tak neprodleně učinit. Tato Služba je doplňkovou funkcí k hlavním funkcím portálu Eduwin a je bezplatná.
 31. Firma-uživatel může ukončit využívat Službu i před termínem, do kterého je využívání Služby sjednané, a to písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel do 7 pracovních dnů deaktivuje přístupy osob určených Firmou-uživatelem k využívání Služby. Firma-uživatel nemá nárok na vrácení již zaplacených úhrad za Službu a je povinna doplatit poměrnou část úhrad za Službu v období, kdy Službu využívala, pokud se tyto hradí až na konci daného období.
 32. Po ukončení Služby Poskytovatel uchovává data (zejména uživatelské účty, vzdělávací obsah vložený do systému, statistické údaje o studiu) Firmy-uživatele po dobu 2 let, a to za účelem případného obnovení využívání Služby a pro vlastní analýzu využivání systému. V průběhu této doby se Poskytovatel zavazuje k tomu, že data Firmy-uživatele nebude nijak modifikovat. Firma-uživatel může písemně požádat o smazání veškerých svých dat a Poskytovatel toto provede do 7 kalendářních dnů. Uživatelům z Firmy-uživatele i po ukončení Služby zůstává přístupná veřejná část Služby.